Sektori i Kultures dhe Perkujdesit Social

 • Shef Sektori
 • Specialist per Kulturen dhe informimin
 • Specialist per marredheniet me jashte dhe OJF-te

Detyrat kryesore:

 • Ben politika per zhvillimin e vlerave kulturore e artistike te qarkut ne kuader te strategjise rajonale.
 • Ndjek zhvillimin e aktiviteteve te rinise dhe folkut ne shkalle qarku, sherbimet sociale, marredheniet me jashte
 • Ndjek punen mbi realizimin e kopetences ne fushen e sherbimeve sociale dhe pergatit materialet per komitetet perkatese.
 • Ndermerr studime per projekte ne fushen e kultures, arsimit, trashegimise kulturore, sporteve (arkeologjike, monumentale, historike) etj.
 • Ndjek punen per grumbullimin, sistemimin e perditesimin e te dhenave per fushen e arsimit, kultures dhe sherbimeve sociale
 • Informim periodik me goje apo shkrim per realizimin e detyrave te planifikuara e te ngarkuara per ndjekje apo zgjidhje.
 • Përgatitje materialesh e informacionesh të ndryshme sipas planifikimit dhe kërkesave për Kryetarin, Kryesinë dhe Këshillin e Qarkut.
 • Studime individuale dhe pjesemarrje aktive në trajnime, seminare e takime per njohjen e përvojave të përparuara brenda e jashtë vendit e rritjen e aftesive profesionale te sejcilit.
 • Bashkërendim e bashkëpunim i vazhdueshëm me specialistët e sektorëve tjera brenda institucionit per zgjidhjen e problemeve qe dalin gjatë veprimtarisë.
 • Harton dokumentacionin e nevojshem per dosjet e pensioneve te vecanta dhe per statusin e deshmorit duke mbajtur lidhje me komisionet perkatese te ngritura nga Keshilli i Qarkut.
 • Pergatit raporte vleresimi mbi situaten e sherbimeve sociale ne territorin e qarkut Elbasan.
 • Grumbullimi, sistemimi e perditesimi i të dhenave per Sherbimeve Sociale.
 • Planifikon aktivitete vjetore ne fushen e sherbimeve sociale me te pese grupet e perjashtuara sociale.
 • Organizon takime informuese, edukuese dhe trajnuese per te drejtat e femijeve, per dhunen.
 • Pergatit materialet per mbledhjen e Komitetit te Vleresimit te Nevojave dhe Komitetit te Arsimit dhe Formimit Profesional dhe komitetit te bashkerendeimit te autoritetve vendore per femijet ne rrezik prane Keshillit te Qarkut Elbasan.
 • Monitoron Njesine per te Drejten e Femijes, e cila funksionon brenda struktures administrative te keshillit te qarkut si njesi e posaçme
 • Grumbullimi, sistemimi e perditesimi i te dhenave per fushen e arsimit, kultures dhe sherbimeve sociale
 • Planifikon aktivitete vjetore ne fushen e trashegimise kulturore dhe artit .
 • Zbaton planin vjetor te aktiviteteve te trashegimise kulturore te miratuara nga Ministria e Kultures.
 • Pergatit informacione per mediat dhe per funksionimin e faqes se internetit.
 • Përgatitje materialesh e informacionesh të ndryshme sipas planifikimit dhe kërkesave për Kryetarin, Kryesinë dhe Këshillin e Qarkut.
 • Bashkerendim e bashkepunim i vazhdueshëm me specialistët e sektorit tjera brenda institucionit per zgjidhjen e problemeve qe dalin gjate veprimtarise.
 • Mban kontakte te vazhdueshme me organizma te tjera homologe me te cilet ka marredhenie Keshilli i Qarkut si dhe organizma te ndryshme nderkombetare.
 • Harton dokumentacionin e nevojshem per dosjet e pensioneve te vecanta dhe per statusin e deshmorit duke mbajtur lidhje me komisionet perkatese te ngritura nga Keshilli i Qarkut.