Sektori i Koordinim Zhvillimit dhe Sherbimeve Juridike

 • Shef Sektori
 • Specialist per Koordinim Zhvillimi
 • Specialist per sherbimet Juridike

Detyrat kryesore:

 • Koordinim i punës për hartimin e zbatimin e strategjive të zhvillimit në fusha të ndryshme
 • Harton politika për zhvillimin e vlerave turistike të Qarkut në kuadër të strategjisë rajonale.
 • Përgatit materialet e informimit për publikun dhe mediat.
 • Grumbullon, sistemon dhe përditëson bazën e të dhënave.
 • Bën planifikimin vjetor e periodik të punëve për ndjekje e realizim.
 • Bën informimin periodik me gojë apo shkrim për realizimin e detyrave të planifikuara e të ngarkuara për ndjekje apo zgjidhje.
 • Çdo vit në periudhën e hartimit të projekt – buxhetit, sakteson e pasuron prioritetet e çdo Bashkie apo njësie vendore sipas fushave përkatëse.
 • Përgatit materiale e informacione të ndryshme sipas planifikimit dhe kërkesave për Kryetarin, Kryesinë dhe Këshillin e Qarkut.
 • Kryen studime individuale dhe pjesëmarrje aktive në trajnime, seminare e takime për njohjen e përvojave të përparuara brenda e jashtë vendit e rritjen e aftësive profesionale të sejcilit.
 • Realizon bashkërendime e bashkëpunime të vazhdueshme me specialistët e sektorëve të tjerë brenda institucionit për zgjidhjen e problemeve që dalin gjatë veprimtarisë.
 • Bën hartimin e politikave, monitorimin dhe zbatimin e tyre per te realizuar funksionet e Këshillit të Qarkut në drejtim të shërbimeve publike që lidhen kryesisht me problemet e transportit rrugor.
 • Ndjek aktivitetin ekonomiko-financiar të ndërmarrjeve të vartësisë nëpërmjet kontrolleve tematike dhe periodike, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.378, datë 12.08.1999 “Për kalimin e të drejtës së përfaqsuesit të pronarit për disa objekte pronë publike, organeve të qeverisjes vendore”.