JETËSHKRIMI

Emri: ERMIRA

Mbiemri: URUPI

Datëlindja: 20 KORRIK 1973

Vendlindja: ELBASAN

Nënshtetësia: SHQIPTARE

Adresa: ELBASAN

Telefon: +355 (0) 67 45 24 202

E-mail: [email protected]


GJUHË TË HUAJA

Anglisht-Italisht

EDUKIMI

1995

Certifikatë gjuhe angleze

Universiteti i Tiranës UT Dega “Gjuhët e Huaja”

1991-1995

Diplomohet në degën Biologji-Kimi

Fakulteti i Shkencave Natyrore Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

1987-1991

Përfundon shkollën e mesme
pranë gjimanzit “Kostandin Kristoforidhi”, Elbasan

 

VEPRIMTARIA PROFESIONALE

2023- Aktualisht

Kryetare e Këshillit të Qarkut,
Këshilli i Qarkut Elbasan
Elbasan, Shqipëri

2023- Aktualisht

Anëtare e Këshillit Bashkiak, Bashkia Elbasan

Tetor 2022- Korrik 2023

Drejtor DROSHKSH Elbasan, pranë DROSHKSH Elbasan

Nëntor 2021- Tetor 2022

Drejtor NJVKSH Elbasan, pranë NJVKSH Elbasan

Shkurt 2006- Vazhdim

Administratore pranë subjektit privat
“Ajek” sh.p.k, Elbasan

Mars 2000- Shkurt 2006

Nëndrejtoreshë & Mësuese Kimie, pranë Shkollës së Mesme Pedagogjike "Luigj Gurakuqi", Elbasan

Korrik 1998- Shkurt 1999

Mësuese Kimie, pranë Shkollës së Mesme Pedagogjike "Luigj Gurakuqi", Elbasan

Janar 1996- Qershor 1998

Mësuese e gjuhës Angleze, pranë Shkollës 9-vjeçare "Ptoleme Xhuvani", Elbasan

Shtator 1995- Dhjetor 1996

Mësuese Biologji-Kimie, pranë Shkollës së Mesme "Konstandin Kristoforidhi", Elbasan

AFTËSI TË TJERA
  • Aftësi për të punuar në grup, aftësi ndërkulturale,aftësi shumë të mira komunikimi,aftësi shumë të mira negociuese,disponueshmëri në shkëmbimin e eksperiencave profesionale.
  • Aftësi për të punuar nën stres, në grup dhe individualisht.
  • Njohje  shumë e mirë e paketse MS office ,Excel
  • Njohje shumë e mirë e sistemeve operative Windos
  • Njohje e mirë e sistemit NAV
  • Njohje e mirë e sistemit ERO Enterprise Resource Planning

Kryetari i Këshillit të Qarkut ushton detyrat dhe kompetencat bazuar në Ligjin 139/2015 “Për
Vetëqeverisjen Vendore”.

Neni 83


1. Kryetari i këshillit të qarkut përfaqëson këshillin e qarkut në marrëdhënie me organe shtetërore, me
organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, me persona fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, si dhe
ushtron këto kompetenca:
a) kryeson mbledhjet e këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij;
b) nënshkruan të gjitha aktet dhe procesverbalet e mbledhjeve të këshillit dhe të kryesisë së këshillit;
c) siguron zbatimin e vendimeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij;
ç) në përputhje me tematikën e mbledhjeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë, përgatit raportet,
projektvendimet dhe materialet e tjera të nevojshme;
d)drejton administratën e këshillit të qarkut dhe përgjigjet para këshillit për funksionimin e saj;
dh) emëron dhe shkarkon personelin e administratës së këshillit të qarkut, përveç rasteve të
parashikuara ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;
e) garanton kryerjen e funksioneve që i janë dhënë me ligj këshillit të qarkut;
ë) merr masa dhe siguron funksionim normal të të gjitha strukturave të këshillit, të mbledhjeve të
këshillit dhe të kryesisë së tij;
f) ushtron kompetenca të tjera, që i ngarkohen me ligj, nga këshilli i qarkut ose nga kryesia e tij.
2. Në ushtrimin e kompetencave të tij, kryetari i këshillit të qarkut nxjerr urdhra me karakter individual.
3. Në mungesë të kryetarit, funksionet e tij kryhen nga zëvendëskryetari.